Oferta

Usługi księgowe

 Osoby fizyczne

zobacz więcej...

W ramach usług księgowych:

 • dokonanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki

mniej

 Osoby prawne

zobacz więcej...

W ramach usług księgowych:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i polskimi przepisami podatkowymi,
 • weryfikacja formalna i rachunkowa zgodności każdego źródłowego dokumentu z przepisami podatkowymi,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań

mniej

  Fundacje i stowarzyszenia

zobacz więcej...

Biuro rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych organizacji pozarządowych. Nasze usługi traktujemy jako misję i pragniemy tą drogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania organizacji należących do trzeciego sektora.

W ramach usług księgowych:

 • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i polskimi przepisami podatkowymi,
 • weryfikacja formalna i rachunkowa zgodności każdego źródłowego dokumentu z przepisami podatkowymi,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • prowadzenie oddzielnej ewidencji na potrzeby realizowanych projektów,
 • rozliczenie podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • sporządzanie według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań
 • rozliczenie realizowanych projektów zgodnie z zawartymi umowami
 • pomoc przy rozliczaniu dotacji z różnych źródeł.

Chętnie podejmujemy się prowadzenia księgowości stowarzyszeń i fundacji, a co najważniejsze ceny dla organizacji pozarządowych są bardzo konkurencyjne.

mniej

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaproś nas na spotkanie.

Usługi kadrowo płacowe

W ramach usługi kadrowej realizujemy mi.in:

 • comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami klienta,
 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, PIT, PFRON,
 • przygotowywanie plików do przelewów,
 • przygotowanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń,
 • rozliczanie czasu pracy (nadgodziny) i absencji,
 • prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników,
 • przygotowanie raportu płacowego wg uzgodnionego z klientem wzorca,
 • ustalanie wysokości odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów,
 • kalkulacja należności dla członków zarządu,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, podatkowe oraz wierzycieli (komorników),
 • reprezentowanie klienta w trakcie kontroli ZUS, itp. i wsparcie w realizacji wydanych nakazów pokontrolnych.
 • roczne deklaracje podatkowe i rozliczeniowe.
 • raporty roczne IMIR (dawne RMUA),
 • raporty sprawozdawcze dla GUS.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się z nami na spotkanie.

Usługi doradcze i reprezentacja

Nasze usługi doradcze obejmują m.in.:

 • doradztwo księgowe i prawne
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej oraz zakładaniu firmy / spółki
 • roczne rozliczenia osób fizycznych
 • reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS, PIP w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • uczestnictwo w procesach kontrolnych i pomoc we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych.
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta na jego życzenie

Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się z nami na spotkanie.